HOTĂRÂREA nr.104

Din  08.08.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.104

Din  08.08.2022

Privind aprobarea incheierii acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice, potrivit Ordinului nr.1570/2022 al Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9167  din  04.08.2022 al Secretarului General al orasului Jibou

-referatul de aprobare  nr. 9166  din  04.08.2022  al domnului primar;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 si 3 ale Consiliului local;

-Acordul de colaborare nr.712/28.07.2022 intre Ocolul Silvic Blidaru gestionarul Fondului Cinegetic nr.7 Jibou;

-Acordul de colaborare nr.600/25.07.2022 intre AJVPS Salaj gestionarul Fondului Cinegetic  nr.24 Șoimuș;

-Acordul de colaborare nr. 569/25.07.2022 între  AJVPS Salaj gestionarul Fondului Cinegetic nr.19 Mirșid;

-Ordinului nr.1570/2022 al Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor;

-Art.34 si Anexa nr.2 la Legea nr 407/2003 legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;

          Văzând  prevederile art. 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  incheierea acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice, potrivit Ordinului nr.1570/2022 al Ministerului Mediului Apelor si Pădurilor, conform Anexelor parte integranta din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Secretarul General al UAT oras Jibou.

          Art.3 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

          -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-Ocolul Silvic Blidaru gestionarul Fondului Cinegetic nr.7 Jibou

-AJVPS Salaj gestionarul Fondului Cinegetic  nr.24 Șoimuș

-AJVPS Salaj gestionarul Fondului Cinegetic nr.19 Mirșid

-dosar hotarari/dosar de sedinta

          -Compartimentul contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

 PACALAU VLAD ANDREI                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA