HOTĂRÂREA NR.97 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.97

Din 29.06.2020

Privind  aprobarea participării UAT oraș JIBOU  prin cofinanțare  la achizitionarea  de lucrari prin Programul Național de Cadastru și Carte funciară a lucrărilor de înregistrare  sistematică  inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru  sectoare cadastrale

           Consiliul local al orașului Jibou

Având iî vedere :

           -Raportul de specialitate  nr.7347/26.06.2020 al  Compartimentului cadastru prin care se propune aprobarea participării UAT oraș JIBOU  prin cofinanțare  la achiziționarea  de lucrări prin Programul Național de Cadastru  și Carte funciara a lucrărilor  de înregistrare  sistematică  inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru un numar de 7 sectoare cadastrale,  prin alocarea de la bugetul local a sumei de de 158.868,75 lei .

         – adresa nr. 25.268/29.06. 2020  a ANCPI privind cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică;

 • Referatul de aprobare a domnului primar nr. 7348/26.06. 2020 , avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 și 3 ale Consiliului local;
 • În temeiul prevederilor art. 9 (29-32)  a Legii nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară cu modificările și completările ulterioare;
 • Văzând prevederile legii nr. 150/2015  pentru modificarea și completarea Legii

nr. 7/1996 , Ordinul nr. 1065 /25.09. 2018 al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată  destinată  cofinanțării  lucrărilor de înregistrare  sistematică demarate de unități administrativ teritoriale ;

 • În conformitate cu prevederile art. 129 (2) lit. c, art. 139 (1,3)din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ
 • În temeiul prevederilor art. 196(1)lit. a, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  participarea  UAT oraș JIBOU  prin cofinanțare  la achiziționarea  de lucrări prin Programul Național de Cadastru  și Carte funciară a lucrărilor  de înregistrare sistematică  inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru  sectoare cadastrale  prin alocarea de la bugetul local al orașului Jibou a sumei de 158868,75 lei                 

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnul Primar, Compartimentul managementul proiectelor și achizitii publice și Compartimentul cadastru.

       Art.3 Prezenta se comunică cu :

 • Dl. Primar
 • Instituția Prefectului –județul Sălaj
 • Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate, Impozite și taxe locale 
 • Compartimentul managementul proiectelor si achizitii publice
 • Compartimenul cadastru
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                       OPRIȘ MARIA