HOTĂRÂREA nr.207 Din 28.12.2021 privind aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul Jibou, str.Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.207

Din  28.12.2021

privind aprobarea procesului verbal de negociere și a prețului final de achizitionare a terenului, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în vederearealizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.”

         Consiliul Local al Oraşului Jibou:

          Având în vedere:

          -Raportul nr. 15835 din 27.12.2021 Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

          -Referatul de aprobare  nr. 15834  din 27.12.2021a domnului Primar;

          -Avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

         -Regulamentul -cadru privind achiziția de imobile aprobat prin HCL 117/2020,

-Prevederile art.29(1) lit ,,a” din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată , art 46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale ,republicata

-Prevederile art 863 lit,, a”’ din Legea 287/2009 Codul civil republicată cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.190/21.12.2021 Privind aprobarea studiului de oportunitate pentru investiția”Imbunatatirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord estul Județului Sălaj”

-HCL 191/21.12.2021 prin care s-a aprobat studiului de oportunitate și  demararea procedurii de cumparare a  unui teren, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj ”,

Adresa nr. 15797/23.12.2021 a  UAT oraș Jibou prin care  SC SAMTEX SA este invitata să prezinte oferta de vânzare în plic închis și sigilat  pâna cel târziu la data de 27.12.2021 ora 11.00  la registratura Primăriei orașului Jibou, raportată la prevederile HCL mai sus menționate , în vederea negocierii  prețului de vanzare a terenului, în suprafață de 5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în vederea realizării unei noi investiții cu denumirea “ Îmbunătățirea serviciilor medicale prin construirea Spitalului Local Jibou cu deservirea populației din nord –estul Județului Sălaj.

-Adresa nr. 15238/13.12.2021  a UAT oras Jibou  către SC SAMTEX SA;

 -Oferta de vânzare cu nr. 610/15.12.2021,transmisă de   SC Samtex SA , raspuns la adresa UAT oras Jibou mai sus mentionata si Raportul de evaluare teren, întocmit la data de 22.09.2021, de către evaluator Pădurean Gregoriu, având legitimație ANEVAR nr.14948.

-Valoarea din oferta de vânzare pentru terenul în suprafață de 5800  mp identificat prin CF.52028 , Nr.cadastral 52028 este de 409.937 lei , echivalent 82.824 euro. Oferta are inclus Tva-ul în procent de 19%.

Curs euro din data de 22.09.2021  este de 4,9495 lei/euro conform raport de evaluare întocmit de Pădurean Gregoriu.

-Procesul verbal cu nr. 15829 din 27.12.2021 intocmit de comisia de negociere a prețului de cumpărare a terenului, numită prin Dispoziția primarului nr.644 din 22.12.2021 și H.C.L nr.191 din 21.12.2021, prin care a fost stabilit  prețul de vânzare- cumpărare final , al terenului în suprafață de  5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în sumă de de 409.000 lei , echivalent 82.634 euro, preț acceptat de către D-nul Precup Ioan – directorul S.C.Samtex SA – care este împuternicit de catre adunarea generală a acționarilor din SC Samtex  SA Jibou  prin  Hotărârea A.G.O.A.nr.2/07.05.2019, să negocieze cu prezumtivii cumpărători prețul imobilului și să reprezinte societatea comercială în fața notarului public  să semneze din partea acesteia ,în calitate de vânzător , antecontractele și contractele de vânzare-cumpărare.

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  art 286(1)lit a ,art 286(4)din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea Procesului Verbal cu nr. 15829 din 27.12.2021 rezultat în urma negocierii de către Comisia de negociere a prețului de cumpărare constituită prin Dispoziția primarului nr. 644 din 22.12.2021 și H.C.L nr.191 din 21.12.2021, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Aprobarea prețului de vânzare-cumpărare final pentru terenul în suprafață de  5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului în sumă de de 409.000 lei , echivalent 82.634 euro ,rezultat în urma negocierii de către Comisia de negociere.

Art.3 Terenul care face obiectul prezentului raport se va înregistra în evidențele orașului Jibou ca imobil aparținând domeniului public, la valoarea prezentată în contractul de vânzare- cumpărare.

Art.4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT oraș Jibou se va actualiza în mod corespunzător.

Art.5 Mandatarea Primarului Orașului Jibou și a Secretarului general  al UAT  oraș  Jibou, să încheie în interesul și în numele orașului Jibou  contractul de vânzare – cumpărare pentru terenul în suprafață de  5800 mp, înscris în CF 52028, Nr.cadastral 52028, situat în orașul  Jibou, str.Someșului.

Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat și Contabilitate.

Art.7 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

         Art.8   Prezenta se comunică cu

                      -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    -Compartimentul Contabilitate

                    -Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

                   -SC SAMTEX SA

                   -Domnul Primar

                   -Dosar hotărâri /publicitate

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     ȚELEA VALENTIN                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA