HOTARAREA Nr.26 din 31 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA Nr.26

                                                31 martie 2015

Privind rectificarea bugetului local pentru modificarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate  in baza adresei nr.4959/20.03.2015 a AGFP Salaj

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2015.

            Având în vedere referatul nr. 3356/2015 a biroului buget, finante, contabilitate si adresa nr.4959/20.03.2015 a DGFP Salaj privind unele modificari in repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (110202); expunerea de motive a d.lui primar, avizele comisiilor de specialitate;

            Potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Dispun:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local prin unele modificari in repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate (11.02.02),  astfel:

VENITURI:

Trim. IV.          – 380,00 miilei

Trim.I               + 380,00 miilei

CHELTUIELI

Invatamant-Chelt personal

-Gradinita Prichindel                             103,00 miilei

-Scoala  gimnaziala L. Blaga                   76,04 miilei

-Lic. Tehn. O. Goga                             169,62 miilei

-Lic.Teoretic Ion Agarbiceanu    31,34 miilei

Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           Contrasemneaza:

  Boian Radu                                                                      Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria