HOTĂRÂREA nr.89 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.89

Din 28 iulie 2017

privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr 8843 din 28.07.2017 al secretarului orașului Jibou prin care se propune încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj  pentru  asigurarea de către acesta din urmă în calitate de partener a urmatoarelor : scena și sonorizarea  evenimentului ,      

-Expunerea de motive nr 8844 din 28.07. 2017 a domnului primar,

-Avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 2 a Consiliului local,     

       În conformitate cu prevederile art. 36 alin 2) lt d,coroborat cu prev. art 36 alin 6) lit a, pct 4 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

       În temeiul art. 45 (1,2) din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

    Art.1  Se aprobă  încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș Jibou și Centrul de Cultura  și Artă a județului Sălaj în vederea asigurării de către acesta a urmatoarelor : scena și  sonorizarea evenimentului .

   Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

         –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria