HOTARAREA NR. 59 din 26 aprilie 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 59

                                                  din 26 aprilie  2016

Privind inlocuirea   reprezentantului Consiliului Local in structurile  Asociative si in Consiliile de Administratie la institutiile de invatamant, spital din orasul Jibou

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedintra ordinara in data de 26 aprilie 2016,

            Avand in vedere:

– referatul nr.5615/20.04.2016 al secretarului orasului Jibou prin care se arata necesitatea inlocuirii d.nei Indreies Ana Claudia a carui mandat de consilier a incetat inainte de termen prin Ordinul Prefectului Judetului Salaj cu nr. 99/28.03.2016 si  potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 49/01.04.2016 in functia de viceprimar a fost ales dl. Bujor Ioan;

– expunerea de motive a d.lui viceprimar, avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se inlocuieste  reprezentantul Consiliului Local in structurile  Asociative si in Consiliile de Administratie ale acestora, ale  institutiilor de invatamant si sanatate din orasul Jibou, prin desemnarea d.lui BUJOR IOAN, viceprimar al orasului Jibou

            Art. 2 Drepturile si responsabilitatile UAT oras Jibou sunt cele stabilite prin actele Constitutive si Statutele incheiate potivit prevederilor legale.

Art. 3  Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

   Petris Flavia                                                   Secretar oras,

                                                                         Opris Maria