HOTĂRÂREA NR. 46 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 46

                                                Din 25 iunie 2013

Privind aprobarea premierii familiilor care aniverseaza  in acest an 50 de ani de  casatorie 

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 iunie 2013

            Având în vedere:

           -Raportul de specialitate al secretarului orasului Jibou ,d-na Opris Maria prin care se propune acordarea unor premii in valoare de 250 lei  familiilor care aniverseaza in  anul 2013 acest an 50 de  casatorie.

-expunerea de motive a primarului  privind propunerea de  aprobare a premierii familiilor care aniverseaza in anul 2013 ,50 de ani de casatorie .

–    avizele nr.3193 si 3195/2013  ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local

– art 36 alin 9 din legea nr. 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata cu modificarile ulterioare

In temeiul art. 45(1,2)din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  premierea cu suma de 250 lei a familiilor care aniverseaza in anul 2013 ,50 de ani de casatorie .

           Art. 2. – Persoanele indreptatite vor prezenta   certificatul de casatorie  si          actele de identitate in original si in copie .

           Art. 3 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre  d-na Achimut Maria si Cret Cosmina

           Art. 4. – Prezenta se  comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Rus Dan                                                                    SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria