HOTĂRÂREA NR.165 Din 28. 11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.165

Din 28. 11. 2017

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.11.2017

            Având în vedere:

    – Expunerea de motive ne 13.749 /27.11.2017 a domnului Primar;

    – Raportul nr. 13.748/27.11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 8.00miilei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

    – Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă  alocarea sumei de 8.000 lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 DECEMBRIE , Ziua Națională a României .

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria