HOTĂRÂREA NR. 21 din 23.02.2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.21

din  23.02.2021

privind  închirierea prin atribuire directă   a unui spațiu situat în orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu  nr.14 ,jud.Salaj, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar,reprezentat prin domnul Florian Neaga în calitate de deputat

Consiliul local al orasului Jibou  orașului Jibou;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr.2007/16.02.2021 al domnului primar şi raportul de specialitate nr.7837 din 08.02.2021 al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Jibou;

 -Prevederile  art. 40  din Legea nr. 96/21.04.2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;

 -Prevederile art. 108 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 26 alin. (l)-(3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

 -Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.2 lit. c, alin. 6 lit. a şi b, art.139 alin.3 lit. g, art. 196 alin.l, art. 286 alin. 4 şi ale art. 354-355 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Închirierea prin atribuire directă a unui spațiu situat în orașul Jibou, str.Tudor Vladimirescu  nr.14 ,jud.Salaj, în suprafată de 25.90 mp, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar, reprezentat prin domnul Florian Neaga în calitate de deputat pe durata mandatului care începe de la data procesului verbal de predare primire.

Art.2 Tariful de închiriere este de 1,5lei/mp/luna stabilit conform HCL nr.19/2021 privind completarea HCL nr.166/15.12.2020 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.Chiria se va actualiza anual cu nivelul stabilit prin HCL al orașului Jibou,se va datora de chirias fără a mai încheia un act adițional în acest sens. Art.3 Cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosirea bunului închiriat, respectiv apa, canal, energie electrica, deseuri menajere, vor fi suportate de către chiriaș .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;

-Primarul orașului Jibou;

– Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat;

– Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-Publicitate

-Dosar de ședință

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA