HOTĂRÂREA nr .24

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr .24

Din 31.01.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2023

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

         Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

         Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  februarie 2023  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Pop Iulius Emmanuel  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

         Art.4   Prezenta se comunică cu

                   -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                  -Persoana mentionata la articolul 1

                  -Primarul Orașului Jibou

                  -Dosar hotărâri /publicitate

                   -Publicitate/mass media

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA