HOTĂRÂREA NR. 128 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂREA NR. 128

Din 24.09.2019

Privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafețe de 1076 mp în proprietatea numiților Micle Sandu Vasile și soția Micle Liliana

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere :

– Raportul nr. 11400 din 17.09.2019  al Biroului agricol ;

-Referatul de aprobare nr.11399/17.09.2019 a domnului primar

În baza prevederilor art. 23 și art. 36 din Legea nr. 18/1991republicată ;

– adresa de la OCPI nr. 3777/03.07.2019;

– avizul favorabil al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local ;

            În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se  propune  atribuirea în proprietatea numiților Micle Sandu Vasile și soția Micle Liliana  a terenului în suprafață totală de 1076 mp înscris în CF 307 Jibou, nr top.360 situat în intravilanul orașului Jibou, str. Gheorghe Doja nr. 13, teren pe care petenții dețin o casă de locuit proprietate personală. Menționam faptul că terenul actualmente este proprietatea Statului Roman. .

             Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul orasului Jibou si  Biroul agricol.

             Art.3 Prezenta  hotarare poate fi atacata  la Tribunalul Salaj  in conditiile legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificarile si completarile  ulterioare.

             Art 4  Prezenta se comunică cu:

                        -Dl.Primar

                        – Micle Sandu Vasile și soția Micle Liliana

                        -Instituţia Prefectului- judeţul  Sălaj

                        -Dosar hotărâri.

                        -Publicitate

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA