PROIECT DE HOTARARE pentru gospodarirea oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea planului  de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2013 pentru gospodarirea  oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Primarul orasului Jibou.

            Având în vedere raportul nr.5838/2012  al compartimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar cu nr.5833/2012, avizele comisiilor de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de măsuri pentru gospodarirea orasului si satelor apartinatoare în anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de  întreţinere şi gospodărire a localităţilor.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRIMAR,                                            Avizat legalitatea:

Ing.Eugen Balanean                              Secretar oras,

                                                             Opris Maria