HOTĂRÂREA NR. 99 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  99

Din 29.08.2017

privind  suplimentarea  sumelor alocate  pentru premierea familiilor  care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie

Consiliul local al orasului Jibou, 

Având în vedere  raportul nr. 9787 din 24.08 2017 al Serviciului Contabilitate privind  suplimentarea  sumelor alocate  prin HCL nr 69/28.07.2017 pentru premierea familiilor  care implinesc în acest an 50 de ani de căsătorie pentru achizionarea de  diplome  placate  și flori

            În conformitate cu prevederile art.36 (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând expunerea de motive a domnului primar  și vizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

            În temeiul  art.45 alin 1 și 2  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Hotărăşte:

    Art.1  Se aprobă suplimentarea  sumelor alocate prin HCL nr.69/28.07.2017  pentru premierea familiilor  care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie cu suma de 1500 lei necesară pentru achizionarea de  diplome  placate  și flori.

   Art.2. Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și doamna Opriș Dorina  șef serviciu Contabilitate

   Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -biroul Contabilitate

            -Instituţia Prefectului Sălaj

            -dosar de ședință/dosar hotărâri

            -publicitate/mass media

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria