HOTARAREA NR. 5 Din 29 ianuarie 2016

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 5

                                                Din 29 ianuarie 2016

Privind aprobarea  bugetului local de funcţionare  pentru anul 2016

            Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2016;

            Având în vedere    referatul de specialitate nr. 601/19.01.2016 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind principalele prevederi ale bugetului local de funcţionare pe anul 2016,  expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Văzând adresa  nr. 42/19.01.2016 a A.G.F.P. Salaj;

In conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            In baza prevederilor Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă bugetul local de funcţionare  pe anul 2016  si prevederile pe perioada 2017-2019, conform Anexei   care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar-Indreies Ana Claudia şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

    Sarkozi Paul                                                  Contrasemneaza:

                                                                         Secretar oras,

                                                                          Opris Maria