HOTĂRÂREA nr.56 Din 14.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.56

Din 14.05.2019

Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția „Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj”

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6056/13.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită   aprobarea  actului adițional  nr.2 pentru  investiția Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal nr.2  din orașul Jibou județul Sălaj;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

          Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

         În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă   Actul  adițional  nr. 2,  la contractul nr. 927/29.01.2018,  pentru  investiția  „Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj ”  în valoare de 1.496.102,30 lei la care se adaugă TVA urmare a aplicarii OUG 114/2018 conform centralizatorului actualizat intocmit de  SC LOTUS SRL Zalău, parte integrantă din prezenta.

Valoarea  rezultata  prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 va fi suportată din bugetul local.

          Art.2 Începând cu data prezentei se revocă HCL nr 15/2019.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

          Art.4 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA