HOTĂRÂREA nr.113 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           HOTĂRÂREA  nr.113

Din  28.07.2020

Pentru  aprobare Regulamentul privind funcționarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și terenurilor de  sport aflate în administrarea U.A.T.-Oraș Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr.8489/24.07.2020 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

            -referatul de aprobare  nr.8488 din 24.07.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

            -Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – republicată;

-Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite – republicată;

-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun – modificată prin Legea nr. 15/2016;

-Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

-Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Prescripția tehnică PT R 19/2002 „Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b)  din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  Regulamentul privind funcționarea parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și terenurilor de  sport aflate în administrarea U.A.T.-Oraș Jibou conform anexei.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Poliția locală și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului .

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Poliția locală

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                                      OPRIȘ MARIA

ANEXĂ LA HCL NR.113/2020

REGULAMENTUL

PRIVIND PARCURILE, LOCURILE DE JOACĂ,

LOCURILE DE ODIHNĂ ȘI TERENURILE DE SPORT AFLATE ÎN ADMINISTRAREA UAT ORAS JIBOU

INFORMAȚII GENERALE

   Art.1 Dispozitii generale

Respectarea regulamentului este obligatorie atat pentru toti utilizatorii persoane fizice şi juridice care utilizeaza parcurile , locurile de joaca, locurile de odihna si terenurile de sport aflate in administrarea UAT ORAS JIBOU.

             (2)   În cadrul acestor spatii se vor putea desfăşura activităţi culturale, sportive, de agrement, precum și alte activități de interes public.

             (3) Obiective:

promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive, în condițiile stabilite de acest regulament.

asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni, cu spații verzi și posibilități de petrecere a timpului liber.

deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza administrativa Jibou care manifestă interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ, conform unui orar prestabilit.

găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional.

găzduirea altor activităţi de interes pentru comunitate.

             (4) Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice acestor spatii se face de către persoanele împuternicitedin cadrul Primăriei Orasului Jibou.

              (5) Toate activităţile desfăşurate  vor fi coordonate şi supravegheate de către angajații Administrației Publice Locale  – Serviciul Politia Locala în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament.

              (6) Prin serviciul Gospodarire Comunala si personal extern calificat  si autorizat se  va asigura  funcţionarea  aparatelor şi a mijloacelor din dotare și folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.

               (7) Prezentul regulament face referire la urmatoarele  tipuri de spații:

spații cu acces pe bază de rezervare sau cerere prealabilă:

teren de tenis

spații cu acces liber, fără rezervare:

Parcuri si scuaruri

Spații de joacă pentru copii

Piste de alergare

Locuri special amenajate cu aparate de fitnes.

 (8) Prezentul regulament se aplică tuturor  parcurilor, locurilor de joacă, locurilor de odihnă și terenurilor de sport aflate în administrarea U.A.T.-Oras Jibou, amplasate pe domeniul public, iar respectarea acestuia este obligatorie  pentru toți utilizatorii.

     (9) Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea normelor de conduită socială, a regulilor și a condițiilor privind accesul, ocuparea, exploatarea tuturor spațiilor și echipamentelor din parcurile, locurile de joacă, de odihnă și de agrement, precum și de a asigura folosirea în condiții de siguranță și de durată, a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de sport, amenajate în orasul Jibou inclusiv satele apartionatoare .

       (10) Prevederile prezentului regulament se completează cu normele legale aplicabile în domeniul ordinii și liniștii publice și al protecției mediului, respectiv, în regimul juridic contravențiilor.

Art. 2. Legislație conexă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a parcurilor , locurilor de joaca, locurilor de odihna si terenurilor de sport aflate in administrarea U.A.T. –  Oras Jibou cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea facilităților de agrement și sportive, în conformitate cu :

Legea nr. 286/2009 privind codul penal;

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice – republicată;

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite – republicată;

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun – modificată prin Legea nr. 15/2016;

Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Prescripția tehnică PT R 19/2002 „Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Definiții

Parc – suprafață întinsă de teren, de utilitate publică, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație ;

Spațiu de joacă (loc, teren) – perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;

Echipament pentru spațiu de joacă – echipament pentru agrement, conceput pentru a putea fi utilizat în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a omului și destinat folosirii pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;

Loc de odihnă – spațiu amenajat cu alei pietonale și zone cu pavele, pe care sunt amplasate bănci și coșuri de gunoi, precum și o zonă gazonată completată cu arbuști și flori ornamentale;

Grădini de cartier – locuri de agrement zonal amenajate în cartierele de locuință tip blocuri.

Teren de sport – suprafață plană de teren împrejmuită cu gard perimetral din plasă bordurată și cu porți de acces, amenajat cu dotări sportive (porți de fotbal/handbal, coșuri de baschet, fileu de tenis/volei);

Loc de agrement – spațiu amenajat ce cuprinde o zonă verde, pe care sunt plantați arbori și arbuști, platformă dotată cu mese pentru jocuri recreative (şah, tenis de masă etc.), fântână arteziană, pergole din lemn, alei pietonale, de-a lungul cărora sunt montate bănci şi coşuri de gunoi;

Utilizatori – persoane beneficiare de infrastructura parcurilor, a locurilor de joacă și de odihnă, a grădinilor de cartier și/sau a terenurilor de sport;

Administrator –  U.A.T. Oras Jibou

ORARUL DE FUNCTIONARE AL TERENURILOR CARE NECESITA REZERVARE

Art.4.ORAR/REZERVARE

           (1)   Terenul de tenis  va fi deschis zilnic între orele 08:00-22:00 si va functiona pe baza de programare.          

     (2) Rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat se va face :

    a) prin intermediul platformei online pusă la dispoziția utilizatorilor (in curand);

    b) personal la sediul U.A.T.-Oras Jibou, de luni pana vineri, intre orele 08:00-14:00;

    c) telefonic la numarul 0758019390 ,de luni pana vineri, intre orele 08:00-14:00;

          (3)În funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor, administratorul  poate limita accesul în anumite spații, semnalizând corespunzător acest lucru.

  Art.5 ACCES

(1) Terenul de tenis  poate fi utilizat de către toți cetățenii, în virtutea principiului nediscriminării, conform orarului de funcţionare și programului de rezervări, în condițiile legii și ale prezentului regulament.

(2) Accesul pe terenul de tenis  se va face contra cost si doar cu programare  . Accesul în spațiile și terenurile cu acces controlat se va face conform prezentului Regulament .

(3) Organizatorii de evenimente culturale, educative, sportive, și alte activități de interes pentru comunitate vor putea folosi terenul de tenis , în condițiile prezentului regulament, numai în urma depunerii unei cereri la  sediul administratorului  și primirea unui răspuns favorabil.

(4) Rezervările pentru terenurile sportive cu acces controlat vor fi gestionate cu ajutorul unei platforme publice online ( in curand) sau fizic la sediul Primariei Orasului Jibou.

Art.6. REZERVAREA TERENURILOR  SPORTIVE

 (1) Pentru a putea utiliza terenurile sportive cu acces controlat din cadrul Bazei sportive este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor. Acest lucru se poate face doar dupa crearea platformei online.

(2) Modalități de efectuare a unei programări pentru terenurile sportive cu acces controlat:

    a) prin intermediul platformei online pusă la dispoziția utilizatorilor (in curand);

    b) personal la sediul U.A.T.-Oras Jibou, de luni pana vineri, intre orele 08:00-14:00;

    c) telefonic la numarul 0758019390 ,de luni pana vineri, intre orele 08:00-14:00;

 (3) Rezervările se fac pentru 1 oră, cu începere la ore fixe și încheiere la ore fixe. Orice întârziere a prezentei  se scade din timpul efectiv de joc.

 (4)  Rezervările se fac cu minim  o zi în avans.

  (5) În cazul rezervărilor de grup, va exista un utilizator inițiator care va adăuga în programator și ceilalți utilizatori. Aceștia trebuie să fie la rândul lor înregistrați pe platformă la sectiunea participanti la joc .

(6) În situația în care pentru ora următoare nu există rezervări pentru terenul respectiv, persoana/grupul mai poate folosi terenul pentru încă o oră, numai dacă nu se depășește orarul de funcționare al terenului si se solicita  prelungirea accesului.

(7) Pentru confirmarea rezervării, utilizatorii vor primi o notificare prin e-mail ori SMS daca programarea s-a facut online.

(8) Dacă se dorește anularea programării, aceasta va fi posibilă cu cel puțin 24 ore înainte de ora la care este rezervat terenul. Anularea se va putea face online și personal, la sediul Primariei Orasului Jibou.

(9) Utilizatorul este obligat sa ia la  cunoștință prezentul regulament  și că este de acord cu termenii și condițiile de utilizare .

(10) Pentru a oferi posibilitatea accesului  cât mai multor persoane la terenul de tenis  limita de utilizare va fi  de o rezervare pe săptămână pentru fiecare utilizator (un utilizator nu va putea să joace de două ori într-o săptămână, fie că este inițiator al rezervării, fie că a participat la o rezervare alături de un grup). In cazul in care terenul nu este rezervat la o capacitate de 100%  exista posibilitatea rezervarii terenului de mai multe ori pe parcursul unei saptamani.

(11) Utilizatorii terenului de tenis  vor folosi propriile mingi, palete, rachete și alte echipamente necesare jocului.

III – CONDIȚII DE UTILIZARE

Art.7  Obligatia utilizatorilor

(1) Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament.

(2) Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Administrației, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora duce la eliminarea din spatiile sus mentionate  și restricționarea timp de 1 lună a accesului la platforma de rezervări ( pentru terenul de tenis).

(3) Comportamentul agresiv, adresarea de injurii, expresii jignitoare la adresa personalului sau altor persoane prezente în spatiile care fac obiectul prezentului regulament , precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate Politiei  Locale  care vor lua masurile necesare conform legislatiei in vigoare . În cazul în care vor  întâmpina dificultăți în a îndeplini această sarcină, vor alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații.

(4) Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor afisate pe fiecare aparat de fitness / aparat de joaca pentru copii / teren sau la intrarea in fiecare parc de joaca (aviziere cu instructiuni de folosire) constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile de utilizare afișate și își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților.

 (5) Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale zonelor care fac obiectul prezentului regulament . Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din spatiile respective și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru terenurile cu acces controlat . Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială.

(6) Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor obiecte de mobilier stradal, aparate sau instalatii, survenite fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor.

(7) Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul spatiilor mentionate , vandalismul și alte acte de violență care produc daune vor fi semnalate de către cetateni si  administrator  sau vor fi stabilite pe baza inregistrarilor video . Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate.

(8) Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Primăria orasului Jibou  își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse.

(9) Accesul autovehiculelor va fi interzis, cu excepția zonelor de parcări. De asemenea, autospecialele de intervenție constituie o excepție, având acces în orice spațiu este nevoie de prezența lor

(10) Utilizatorii terenului sportiv sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific activităților sportive desfășurate.

(11) Echiparea/dezechiparea se va face doar la domiciliu.

(12) Fumatul în incinta este interzis, cu excepția zonelor special amenajate pentru fumat.

(13) Consumul de alimente, băuturi și gumă de mestecat este interzis pe terenul sportiv.

(14) Consumul de semințe este strict interzis în toate spatiile verzi, terenuri sportive si zonele de agrement;

(15) Este interzis accesul în stare de ebrietate pe terenul sportiv;

(16) În general, în parcuri este permis accesul câinilor sau al pisicilor, doar ținuți în zgardă și lesă sau ham, proprietarii (cu excepția celor nevăzători și a persoanelor cu dizabilități, aflate în scaunul cu rotile) având obligația să colecteze și să elimine excrementele animalului.

(17)Pe spațiile verzi din parcuri și în locurile de joacă este interzis accesul câinilor și pisicilor, cu excepția “câinilor de conducere” aflați în situații de lucru (cu un ham special) care însoțesc utilizatorii nevăzători sau aflați în scaun cu rotile.

(18) Câinii clasificați ca fiind periculoși sunt supuși măsurilor restrictive în vigoare.

(19) Perimetrul tuturor spatiilor care fac obiectul prezentului Regulament este supravegheat video.

(20) Administratorul nu este responsabil sub nicio formă pentru accidentările și rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a folosirii terenurilor care fac obiectul prezentului Regulament

(21) Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administratorul nu este responsabil pentru accidentări cauzate de condiția fizică a utilizatorilor.

(22) Administratorul nu este răspunzătoar pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta sa.

(23) Accesul minorilor pe terenurile cu acces controlat este permis doar în prezența unui adult care își va asuma responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori.

(24) Utilizatorii sunt responsabili de integritatea fizică a lor și a minorilor care îi însoțesc și se vor asigura de purtarea echipamentelor de protecție (căști, cotiere, genunchere, etc) specifice activităților desfășurate în cadrul terenurilor care fac obiectul prezentului Regulament

  (25)Parcurile, locurile de joacă și terenurile de sport pot fi închise temporar, atunci când sunt anunțate alerte meteorologice, pe timp de pandemie  sau ori de câte ori este nevoie, când acest lucru se impune.

   (26)Este interzis accesul in scuaruri cu flori și/sau cu arbuști.

  (27) Circulația bicicletelor copiilor foarte mici este permisă doar pe alei, în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor.

  (28)  Folosirea patinelor cu rotile sau a scuterelor nemotorizate în parcuri este permisă numai în în măsura în care nu afectează siguranța persoanelor.

 (29) În locurile de joacă nu este permis accesul cu biciclete, patine cu rotile, scutere nemotorizate sau skateboarduri, cu excepția celor aparținând copiilor foarte mici, însoțiți de adulți.

(30) Este interzis accesul tuturor vehiculelor sau autovehiculelor, cu excepția celor autorizate (vehicule de serviciu, pentru prestarea de servicii de amenajare și întreținere, pentru lucrări de interes public, de intervenții la rețelele edilitare, pentru aprovizionare), precum și al celor aflate în misiune.

(31) Utilizatorii trebuie să respecte instrucţiunile de folosire a echipamentelor de joacă, respectiv limita de vârstă şi cea de greutate inscripţionate pe fiecare echipament sau pe panoul de avertizare/informare.

(32) Utilizatorii sunt obligați să folosească echipamentul instalat în parcuri sau locuri de joacă în funcție de destinație și să se asigure că nu se deteriorează.

(33) În afara locurilor special destinate jocurilor cu mingea, practicarea acestor jocuri este permisă în parcurile mari dacă nu deranjează liniștea publică și nu are un caracter sportiv.

(34) În alte parcuri sau spații de joacă, jocurile cu mingea sunt interzise, fiind permise doar cele cu baloane ușoare pentru copii, în zone îndepărtate de plantații fragile.

(35) Practicarea jocurilor de nororc neautorizate este interzisă.

(36) Utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme care pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc.

(37) Utilizatorii terenului de sport își asumă răspunderea prntru lucrurile personale și pentru obiectele de preț lăsate nesupreavegheate în incinta și vecinătatea suprafeței de joc.

(38) Utilizatorii vor putea fi obligați să părăsească imediat terenul de sport în oricare dintre următoarele situații:

nerespectarea prezentului regulament;

folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, de gesturi indecente, violente;

tulburarea liniștii publice prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;

săvârșirea oricăror contravenții sau infracțiuni ori fapte incompatibile cu o conduită sportivă sau de orice altă natură.

IV. ACTIVITĂȚI

     Art.8 Alte activitati

(1) Spectacolele și evenimentele care se preconizează a se desfășura în spațiile ce fac obiectul prezentului regulament sunt supuse autorizării prealabile de către U.A.T.-ORAS Jibou

(2) Exercitarea oricăror activități comerciale, în spațiile ce fac obiectul prezentului regulament, este supusă autorizării de către administratia publica locala, lucru valabil pentru orice ofertă de servicii gratuite sau cu plată (distribuirea de pliante, propaganda, indiferent de formă).

Art.9 Activitati interzise

(1) Este interzisă utilizarea aparaturii audio, dacă prin aceasta se deranjează liniștea publică.

(2)Introducerea substanțelor periculoase, toxice, inflamabile sau a combustibilului, precum și a substanțelor explozive sau radioactive în toate zonele care fac obiectul prezentului regulament;

      (3)Incendierea elementelor constitutive ale echipamentelor din spaţiile de joacă, a coşurilor pentru gunoaie, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetru;

      (4)Vandalizarea spaţiilor care fac obiectul prezentului regulament prin zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice substanţă, demontare, mutare, rupere, distrugere a echipamentelor de joacă, a panourilor informative, a gardului împrejmuitor, a mobilierului urban (bănci, cosuri de gunoi, lampadare etc) şi a materialului dendro – floricol;

(5) acoperirea afişajelor existente în incinta locurilor de joacă cu diferite tipuri de anunţuri publicitare, programe de evenimente, afişe electorale, graffiti, vopsire etc.;

      (6) consumul de alcool sau de substanțe interzise;

      (7) utilizarea mobilierului de joacă de către adulți;

      (8) utilizarea mobilierului de joacă de către copii nesupravegheați;

     (9) nerespectarea recomandărilor limitelor de vârstă, de greutate sau a numărului de persoane inscripționate pe fiecare mobilier de joacă;

    (10) folosirea echipamentelor defecte;

    (11) supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente;

(12) decojirea trunchiurilor arborilor, tăierea de ramuri din arbori și arbuști, prinderea/agățarea de corpuri străine pe trunchiul/ramurilor arborilor, precum și fixarea de reclame;

   (13)ruperea florilor din perimetrul spațiilor verzi;

(14)distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, bordurilor, stâlpilor de iluminat, a sistemelor de irigații și a instalțiilor tehnice din spațiile verzi;

   (15)colectarea plantelor medicinale, a fructelor și a ierbii;

  (16)aruncarea de ambalaje, hârtii, sticle, țigări, semințe, precum și de orice alte deșeuri;

  (17)urcarea pe bănci și garduri;

 (18)intrarea pe terenul de tenis cu încălțăminte neadecvată (de ex: tocuri ascuțite sau crampoane) care ar putea afecta suprafețele;

 (19)pășunatul în zonele ce fac obiectul prezentului regulament;

 (20)hrănirea animalelor fără stăpân și a păsărilor, cum ar fi pisicile sau porumbeii.

(21) În incinta terenurilor de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv. În mod excepțional, pot avea loc și alte activități de interes public, cu aprobarea U.A.T.-Oras Jibou

V. SANCȚIUNI

Art. 10

Reprezintă contravenții și se sancționează conform reglementarilor in vigoare nerespectarea dispozițiilor prevăzute de art.7, pct.3.5,9,12,13,16,18, 26-29,33-35 si art.9, pct.(1)-(21)

Art.11 În cazul în care prin săvârșirea contravenției se produce o pagubă, se va face mențiunea în procesul verbal de constatare a contravenției, iar valoarea despăgubirii se va stabili pe baza devizului lucrărilor de reparaţii, recuperarea rejudiciului/pagubei urmând să se realizeze în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12 Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei, polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Jibou precum ai alte organe de control abilitate, in functie de fapta comisa

Art. 13 Prevederile referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

VI – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.14

Prezentul Regulament de funcționare va fi adus la cunoştință publicului şi utilizatorilor, prin afişare, în incinta parcurilor terenurilor cu acces controlat, precum şi prin publicarea pe site-ul Primăriei orasului Jibou.

Nerespectarea prezentului Regulament de către utilizatorii spatiilor mentionate atrage răspunderea patrimonială, contravențională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Instituțiile și organele competente conform legislației în vigoare şi lucrătorii cu atribuții de control din cadrul U.A.T.-Oras Jibou vor veghea la respectarea drepturilor şi obligațiilor utilizatorilor acestor spatii, aşa cum sunt prevăzute în Regulament și în celelalte acte normative care reglementează activitatea din domeniu.

Prezentul Regulament de funcționare va putea fi modificat şi/sau completat cu aprobarea Consiliului Local al orasului Jibou.

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                 CSATLOS SANDOR                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA