HOTĂRÂREA nr.196

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                       

HOTĂRÂREA nr.196

Din 21.11.2023

Privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr. 15105/16.11.2023 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului; 

– Referatul de aprobare a d-lui Primar nr. 15104/16.11.2023

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de măsuri privind gospodărirea localităților  pe anul 2024 conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate. 

Art.3  Prezenta se comunică cu:        

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

            -Viceprimarul orașului Jibou

            -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

            -Poliția locală

            -Serviciul de gospodărie comunală

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA

Anexă la HCL nr.196/21.11.2023

PLANUL DE MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

1.Se vor atenționa persoanele fizice și juridice prin adrese scrise:

            –  să-și întrețină în bună stare construcțiile existente;

            – să asigure repararea, spălarea geamurilor și vitrinelor, inlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor în care își desfășoara activitatea;

            – să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe căile de acces;

            -să nu depoziteze molozul rezultat din demolări, diferite materiale de construcții sau utilaje, pe domeniul public;

                                                                                         Termen: Permanent

                                                                                         Răspunde: Poliția Locală                                                                                           

2. Se va urmări ca deșeurile provenite din construcții și demolări să  fie transportate de către deținătorii de deșeuri, de cei care execută lucrări de construcții sau demolări sau de către un operator de salubrizare autorizat la un Depozit de deșeuri care preia aceste tipuri de deșeuri.

                                                                                         Termen: permanent

                                                                                         Răspunde: Poliția Locală

3. Înființarea de noi aliniamente stradale cu diferite specii dendrologice;

       -Reînsământări gazon;

       -Plantarea de plante ornamentale anuale, bianuale și perene;

       -Văruirea pomilor și bordurilor

                                                                                         Termen:  01.06.2024

                                                                                         Răspunde:  Serviciul de gospodărie comunală

4. Menținerea în stare corespunzătoare a spațiilor verzi, a locurilor de agrement.

      Lucrări de întreținere a spațiilor verzi existente:

             -completarea cu compost a scuarurilor,

             -tăieri de corecție pomi, trandafiri;

             -tăieri gard viu;

             -prașile;

             -cosit;

             -udări;

                                                                                    Termen:   permanent

                                                                                    Răspunde:   Serviciul de gospodarie comunala                   

5.  Înlocuirea și completarea indicatoarelor rutiere precum și a coșurilor de gunoi de pe raza orașului Jibou;

      Efectuarea marcajelor rutiere și pietonale;

                                                                                    Termen: 30.05.2024

                                                                                    Răspunde: Viceprimar

                                                                                                      Serviciul de gospodarie comunala

 6.Măturat, stropit și spalatul străzilor

                                                                                    Termen; perrmanent

                                                                                    Răspunde: Viceprimar

                                                                                                       Serviciul Salubrizare Jibou                   

7. În satele aparținătoare se vor lua măsuri pentru întreținerea drumurilor, podurilor, curățarea și amenajarea rigolelor, văruirea pomilor;

                                                                                    Termen: 30.04.2024

                                                                                    Răspunde: Viceprimar

                                                                                                      Serviciul de gospodărie comunală

8. Identificarea și sancționarea agenților economici și persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale sau productive pe domeniul public fără aprobarea primariei orasului Jibou;

                                                                                    Termen: permanent

                                                                                    Răspunde:  Poliția Locală                                                                                                                                                                                     

9.  Verificarea cu ajutorul camerelor de supraveghere și identificarea agenților economici și a persoanelor fizice  care depozitează deșeuri de orice fel în locuri nepermise;

                                                                                    Termen: permanent

                                                                                    Răspunde: Poliția Locală             

10. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă  (deszapezire)    

                                                                                    Termen: coform graficului de intervenții     

                                                                                    Răspunde: Viceprimar

                                                                                                       Serviciul Salubrizare Jibou                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA