HOTĂRÂREA NR 30

din  13.02.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 30

din  13.02.2023

privind  aprobarea PROTOCOALELOR  DE  COLABORARE

în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 între Ministerul Muncii si Solidarității Sociale și UAT- ORAȘ JIBOU

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– Raportul nr. 1537  din 03.02.2023 al Direcției de Asistență Socială;

– Referatul de aprobare nr.1536  din 03.02.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963,

-Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

-Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările;

-Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

-Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

-Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;

-Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. Aprobarea protocoalelor de colaborare în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963, conform Anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția de Asistență Socială. Art.3 Prezenta  se comunică cu:

– Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Primarul Orașului Jibou

-Direcția de Asistență Socială

-Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA