HOTĂRÂREA nr. 6 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr  6

Din 31. 01. 2017

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2017

             Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară în data de 31. 01. 2017

            Având în vedere raportul nr 682/20. 01. 2017  al compartimentului Investiții, Managementul Proiectelor privind aprobarea listei de investiții pe anul 2017.

             Văzând prevederile:

             -art 44,45,46  din Legea nr 273/2006 legea finanțelor publice , cu modificările și completările ulterioare.

             -art 36  alin 2 lit b din Legea nr 215/2001 legea administrației  publice ,republicată

            Având în vedere expunerea de  motive a domnului Primar , avizul favorabil al comisiei  de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

             În temeiul prevederilor art 45 alin  1 si 2 din din Legea nr 215/2001 legea administrației  publice ,republicată.

HOTĂRĂȘTE

             Art 1-Se aprobă lista de investiții pe anul 2017 , potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

              Art 2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , compartimentul Investiții, Managementul Proiectelor și Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

             Art 3-Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnului Primar

                      -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                      -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                     -Dosar de ședința/publicitate

Președinte de Ședință                                                                             Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                                                                 Opriș Maria