HOTĂRÂREA NR 97 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  97

Din 29.08.2017

privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza UAT oraș Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

  –  raportul  de specialitate   nr. 9085 /04.08. 2017 al  Serviciului  buget , finante , contabilitate

  –   expunerea de motive   nr.9806 /04.08. 2017  a primarului orașului Jibou 

  –   avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2, 3 a Consiliului local

  –   procesul verbal  al comisiei  de specialiate nr. 2 prin care se  consemneaza rezultatele repartizarii fondurilor  pentru cultele din raza UAT oraș Jibou :

  –   solicitările  bisericilor din raza UAT oraș Jibou de a li se repartiza fonduri financiare pentru efectuarea  unor lucrări.

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare , a Legii  nr.489/2006  privind libertatea religioasă  și regimul general al  cultelor,  OG  nr. 82/2001  privind stabilirea unor forme de sprijin  financiar pentru unitățile de cult aparținând  cultelor religioase  recunoscute  din România ,cu modificările și completările  ulterioare, HG nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr.80/2001 ,

HG  nr.984/2014 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001  aprobate prin HG. 1470/2002.

            În temeiul art.36(4)lit.a şi art. 45(2) lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

            Art. 1 Se aprobă  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza UAT oraș Jibou ,după cum urmează:

 1. Protopopiatul Ortodox Român    …………………………………..5.500 lei.    
 2. Parohia Ortodoxă Română 1 Jibou ………………………………5.000lei
 3. Parohia Ortodoxă Română 2 –Catedrala  Jibou ……….6.000lei.
 4. Parohia Ortodoxă Cuceu ………………………………………………..5.000lei
 5. Parohia Ortodoxă Rona…………………………………………………..7.000lei.
 6. Parohia Ortodoxă Var……………………………………………………..5.000lei.
 7. Parohia Ortodoxă Husia………………………………………………….8.000lei.
 8. Parohia Reformată Jibou ……………………………………………….6.500lei
 9. Parohia Greco-Catolică …………………………………………………..3.000lei
 10. Parohia Romano-Catolică……………………………………………….3.000lei
 11. Cultul  Creștin Penticostal ……………………………………………..3.500lei.

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar în vederea semnării contractului de finanțare a unităților de cult și serviciul contabilitate.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:     

            -dl.Primar

            -Cultele prevazute la art. 1

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria