HOTĂRÂREA  nr.68

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.68

Din  27.04.2022

privind modificareacontractul de închiriere nr.1679/29.03.2013 (închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin actul adițional

nr. 4604/03.04.2018

 Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 5307  înregistrat  la data de  19.04.2022 a Primarului orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre privind modificarea contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013(închiriere 6 stâlpi în vederea amplasării cablurilor de telecomunicații) prelungit prin actul adițional nr 4604/03.04.2018 .

-adresa cu nr. 4320/29.03.2022 a VODAFONE ROMÂNIA SA , careprin Marian Manescu solicita modificarea denumirii beneficiarului  din contractul mai sus menționat și semnarea unui act aditional nr.2 la contractul 1679/29.03.2013.

-prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

-avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

 În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea contractului de închiriere înregistrat la Primăria orașului Jibou sub nr. 1679/29.03.2013 încheiat între UAT ORAȘ JIBOU şi operatorul SC UPC ROMANIA .

Art.2 Se aprobă actualizarea CAP. 1 Părțile contractante din contractul de închiriere nr.1679/29.03.2013. Utilizatorul SC UPC ROMANIA SRL va fi înlocuit cu VODAFONE ROMÂNIA SA. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul primar şi Compartimentul buget finante contabilitate, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Pesac.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.5 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.6   Prezenta se comunică cu

           -Instituția Prefectului-județul Sălaj

          -Persoana mentionata la articolul 1

          -Domnul Primar

          -Dosar hotărâri /publicitate

-Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ

      SICORA COSMIN                                SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA