HOTĂRÂREA NR. 156 Din 24.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 156

Din 24.11. 2017

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2017potrivit HCJ  nr. 129/2017

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 24.11.2017

            Având în vedere:

    -expunerea de motive nr 13.308/16.11.2017 a domnului Primar;

   -raportul nr. 13.307 /16.11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind rectificarea  bugetului pe anul 2017potrivit HCJ  nr. 129/2017;

    -Hotararea nr. 129/ 31.10.2017a Consiliului Județean SĂLAJ a fost repartizata suma de 30,00 miilei-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea  bugetelor locale pentru susținerea  programelor de dezvoltare locală;

    -Adresa  nr. 3753/2017 a AJFP Sălaj ca urmare a diferențelor rezultate  din încasarea  sumelor din  cota de 18,5% din impozitul pe venit, față de estimatul prognozat  la începutul anului, sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit (04.02.04) se suplimentează  cu 9,00miilei;

– avizul favorabil    al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

             În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017,astfel   

                                                                                                                                                  miilei

    VENITURI                                                                                                                         39,00

   04.02.04 Sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit                                     9,00

   11.02.06 Sume def din tva pentru echilibrarea bugetelor locale                      30,00

   CHELTUIELI                                                                                                                     39,00

     51.02. Autoritati executive                                                                                            9,00

      Ch. Materiale                                                                                                                     9,00

     70.02. Locuinte,serv si dezvoltare publica                                                     30,00

       Chel.capital (Studii de fezabilitate)

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            Dl.Primar

            Biroul buget, finanţe, contabilitate

            Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            Trezoreria Jibou

            Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria