PH 27 din 24.04.2018

nr. 27 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA nr. 27 Din 24 aprilie 2018 privind alocarea sumei de 5000 lei Cercului de pictură de la Clubul Copiilor Jibou pentru desfășurarea proiectului “Arta la Cerc“
ROMÂNIAJUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 27

Din 24 aprilie 2018

privind   alocarea sumei  de 5000 lei Cercului de pictură de la Clubul Copiilor Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Arta la Cerc“

    Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de  specialitate nr.1713 din 12.04 2018 al compartimentului contabilitate prin care se propune sustinerea financiara a cercului de pictura cu suma de 5000 lei

– cererea nr. 6 din 06.02.2018 a dlui profesor Baltă Ionel, coordonator Cerc de pictura prin care solcita alocarea unei sume in vederea continuarii participarii la concurs a copiilor din cercul de pictura Arta la cerc;

– Expunerea de motive a domnului Primar și  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului local

– art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

În temeiul art. 39(1 ) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 5.000 lei  Cercului de pictură de la Clubul Copiilor Jibou  pentru desfășurarea  proiectului “Arta la Cerc“. Aceasta suma va fi utilizată  pentru procurarea materialelor utilizate la activitățile de pictură.

Art.2  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, șef serviciu contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Compartiment Contabilitate

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Clubul Copiilor, Cercul de pictură

-Publicitate , mass-media

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria