PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru activitatile autofinanţate pe anul 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru activitatile autofinanţate pe anul 2013

            Primarul oraşului Jibou,

            Având în vedere  necesitatea aprobării prevederilor bugetare la activităţile extrabugetare, referatul de specialitate al  Biroului buget, finanţe, contabilitate cu nr.   privind principalele prevederi bugetare ale activităţilor extrabugetare pe anul 2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile autofinanţate pe  anul 2013, conform Anexei  care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na contabil.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PRIMAR,

Ing.Eugen Bălănean                                          Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oraş,

                                                                        Opriş Maria