HOTĂRÂREA NR.82 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.82

Din 25.06.2019

Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ”Școala Gimnazială Lucian Blaga”Jibou

          Consiliul local al  orașului Jibou,

          Având în vedere:

-expunerea de motive nr.7949din 24.06 2019 a domnului primar;

          -raportul comun de specialitate  7948 din 24.06 2019 a  Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate impozite și taxe locale;

          -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

 -prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

-art.112  din Legea nr. 1/2011  legea educației naționale ,actualizată;

          -prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001  legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          -prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1 și 3), art.115 alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215 / 2001  legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă darea în administrare către ”Școala gimnaziala Lucian Blaga” , situată in str. Garoafelor  nr.7 loc. Jibou, județul Sălaj unitate cu personalitate juridica a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al orașului Jibou înscrise în CF 53143 Jibou  cu elementele de identificare prevăzute în anexa nr. 1- listă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul de dare în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se imputernicește Primarul orașului JIBOU să semneze contractul de dare în administrare.

Art.4 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și secretarul orașului Jibou.

Art.5 Prezenta se comunică cu .

-dl Primar

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou

-Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, adminitrarea domeniului public și privat

          -Serviciul, buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA