HOTĂRÂREA nr.38 din 28 Martie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.38

Din 28 Martie 2017

privind  constituirea  comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului în suprafață de 789 mp  situat în localitatea Jibou,cart T. Vladimirescu

           Consiliul local al oraşului Jibou,

           Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.3687 din 23.03.2017 al Secretarului orașului Jibou;

          -expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

           Văzând  Hotararea Consiliului local  nr.14/28.02.2017 prin care s-a  hotărât achiziționarea terenului în suprafața de 789 mp situat în localitatea Jibou, cart T. Vladimirescu pentru  realizarea unei investiții .

           Potrivit prevederilor art.123(1) din Legea nr 215/2001 le0gea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;             

           În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit d, și art.45 alin (1,3)  din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea  comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului în

suprafață de 789 mp,înscris în Cf.1614  Jibou nr.top. 70/c,  situat în localitatea Jibou, cart

 T. Vladimirescu, teren care a facut obiectul HCL.  nr. 14/2017.

            Componența comisiei este următoarea:

            1.Sarkozi Paul              viceprimar       – membru

            2.Stana Ioan                Consilier local – membru

            3.Almaș Ioan               Consilier local – membru

            4.Foltiș Radu               Consilier local – membru

            5.Tarba Andrei            Consilier local – membru

            Comisia astfel constituita  își va desemna un secretar .

       Art.2  Prețul  stabilit potrivit art.1 din  HCL nr 14/2017  reprezintă limita maximă,care nu poate fi depașită.

            Comisia astfel constituită va  negocia cu proprietarii terenului cel mai mic preț și va încheia  un proces verbal de negociere .      

      Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar

      Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul Buget, Finanțe,Contabilitate , Impozite și taxe ,Investitii

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

            -Persoanele prevazute la art.1

                   Președinte de ședință                                                  Contrasemnează Secretar

           Tarba Andrei  -plecat din localitate                                               Opriș Maria

                semneaza trei consilieri:

                 Micle Corina

               Muresan Augustin

                Csatlos Sandor