HOTĂRÂREA  nr.167

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.167

Din 26.09.2023

privind modificarea HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

Consiliul local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11968/22.09.2023 al Compartimentului Organizare, Salarizare, Resurse Umane privind modificarea HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 11967/22.09.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local;

-HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou, respectiv  Poliţia  Locală, Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare și Sport Club Orășenesc Jibou;

-art.IV, alin (2) lit. a)  din OUG 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

-art. 3 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare

-H.G nr. 1447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

-O.U.G.  nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

-art. 6, art. 8, alin. (1), art. 11, alin. (1) – (4) și art. 12 alin. (1) și ale Anexei VIII, cap. I,  lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea-cadru nr.153/.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

-Legea nr. 103/2023 privind aprobarea OUG nr. 115/2022 pentru completarea art. 1 din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-Dispoziția nr. 208/27.04.2023 privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului orașului Jibou;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.129, art.133 alin.2,  art. 155, alin. (1) lit. „c”  și alin. (4) lit. „a” și art. 390 alin. (2)  OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr. 192 din 20.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou, astfel:

            (1) Funcția publică de conducere, Secretar general, Gradul II, Salariu de baza 11500 lei.

      Funcții publice de execuție:

(2) Consilier, Consilier juridic, Consilier achiziții publice, Inspector, Polițist local iar pentru gradul profesional asistent, salariului de bază/gradația 0, 5280 lei.

(3) Consilier, Consilier juridic, Consilier achiziții publice, Inspector, Polițist local gradul profesional debutant, se stabilește salariul de bază/gradația 0, 4900 lei

Art.2 Persoanele nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou, Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane

            -Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

            -Dosar de ședință /Publicitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

               POP CORNEL EUGEN                                                SECRETAR GENERAL                                                                                                           TEGLAȘ  RODICA