HOTARAREA NR. 24 Din 23 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞ JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 24

                                                Din 23 februarie 2016

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a  doua parcele teren situate in orasul Jibou, Parcul Industrial  apartinand  domeniului privat al orasului Jibou.

            Consiliul Local al Orasului Jibou,

            Având în vedere referatul nr. 1961/14.02.2016 al Biroului urbanism si contabilitate, expunere de motive a d.nei viceprimar, avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba Studiul de oportunitate pentru  vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a doua parcele de teren , astfel: o parcela in suprafata de 2752  mp inscrisa in CF  52681 si a unei parcele in suprafata de 2822  mp inscris in CF 52683 ,   situat in orasul Jibou, Parcul Industrial, apartinand  domeniului privat al orasului Jibou, conform Anexei care face parte integranta din prezenta  hotarare.

            Art. 2– Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar, biroul urbanism, administrarea domeniului public si privat si biroul buget, finante, contabilitate. 

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

   Vincze Ioan                                                               Secretar oras,

                                                                                    Opris Maria