HOTĂRÂREA nr.9 Din 25.01.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                       HOTĂRÂREA nr.9

Din 25.01.2022

privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru modificarea unei zone funcționale situate în orașul Jibou , str.Somesului,din zona pentru locuintă LL ,în zona cu funcțiuni mixte (FM), locuire, instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, activități productive mici nepoluante – FM-Somesului.

Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.339/11.01.2022 ,Referatul de aprobare nr. 335 înregistrat la data de 11. 01.2022 al Primarului orașului Jibou; 

-Proiectul de hotărâre  privind  inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru modificarea unei zone funcționale  situate în orașul Jibou , str.Somesului,  din zona pentru locuintă LL , în zona cu funcțiuni mixte (FM), locuire,instituții,servicii și echipamente publice, servicii și echipamente publice,servicii de interes general, activități productive mici nepoluante. UTR-ul utilizat va fi FM – Somesului aplicabil doar pentru zona reglementată;

– Art.47,din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările și completările ulterioare,

– Art.31,alin(1),lit b,alin.(2), din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările  și  completările ulterioare,

-HCL nr.68/26.05.2020 privind  aprobarea  Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism;

-conform Cap III, Sectiunea 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 si  HCL nr.23/27.03.2012 prin care s-a aprobat REGULAMENT LOCAL  privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism în orasul Jibou,etape în care se realizează,în mod obligatoriu informarea si consultarea populatiei

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes

public, cu modificările si completările ulterioare ;

Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă Inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism-Plan Urbanistic Zonal(PUZ) și Regulament local aferent acestuia, pentru modificarea unei zone funcționale  situate în orașul Jibou , str.Somesului,  din zona pentru locuintă LL,în zona cu funcțiuni mixte (FM), locuire, instituții, servicii și echipamente publice,  servicii de interes general, activități productive mici nepoluante.UTR-ul utilizat va fi FM – Somesului aplicabil doar pentru zona reglementată, conform Anexei I.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și  compartimentul urbanism

          Art.3 Prezenta se comunică  cu:

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului  Județul Sălaj

          -Consiliul Județean Sălaj, Structura Arhitectului Șef

          -OCPI Salaj

          -Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                           OPRIȘ MARIA