HOTĂRÂREA NR.31 Din 04.03. 2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.31

Din 04.03. 2020

Privind  modificarea prevederilor art 13  din Regulamentul  actualizat  de atribuire /licitare  locuri de parcare de domiciliu /resedinta aprobat prin HCL nr 19/27.03. 2018 cu modificarile si completarile ulterioare

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 2568 din 28.02. 2020 al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr.2567 din28..02.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

În conformitate cu:

– Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  și art. 196 (1)lit. a  din O.G. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă modificarea completarea art.9(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în orașul Jibou aprobat prin HCL nr. 138/2019 cu următoarele categorii de gratuități :

            -vehiculelor aparținând societăților comerciale deținătoare de utilități publice sub/ supraterane pentru intervenții în cazuri de avarii;

            -tuturor instituțiilor publice cu rol de îndrumare și control sal alt tip de instituție care desfășoară activitate de utilitate publică și care solicită.

Abonamentul de parcare gratuit se va elibera la solicitarea scrisă a acestora și cu aprobarea conducerii Primăiei orașului Jibou. Cererea va fi  însoțită de copia certificatului de inmatriculare a vehicului. Abonamentul de parcare gratuit este nominal și nu este transmisibil. În cazul schimbării vehiculului pentru care s-a emis abonamentul, acesta poate fi înlocuit în  baza certificatului de înmatriculare nou și cu predarea vechiului abonament.

Articolul 9(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în orașul Jibou aprobat prin HCL nr. 138/2019 cu modificările și completările ulterioare va avea următorul conținut:

 Se acordă gratuități urmatoarelor categorii :

-Vehiculelor de intervenție (salvare, pompieri, poliție, jandarmerie, Ministerul Justiției, M.A.P.N., Poliția Locala) aflate în misiune;

-Vehicolelor aparținând instituțiilor publice pentru transportul elevilor;

-Autovehiculelor, nominalizate, aparținând următoarelor instituții de interes public:

-Primăria orașului Jibou;

-Garda de Mediu

-Curtea de Conturi Sălaj;

-Delegațiilor străine, nominalizate, la invitația instituțiilor de interes public;

-vehiculelor aparținând societăților comerciale deținătoare de utilități publice sub/ supraterane pentru intervenții în cazuri de avarii;

-tuturor instituțiilor publice cu rol de îndrumare și control sal alt tip de instituție care desfășoară activitate de utilitate publică și care solicită.

-vehiculelor aparținând societăților comerciale deținătoare de utilități publice sub/ supraterane pentru intervenții în cazuri de avarii;

-tuturor instituțiilor publice cu rol de îndrumare și control sal alt tip de instituție care desfășoară activitate de utilitate publică și care solicită.

  • Abonamentul de parcare gratuit se va elibera la solicitarea scrisă a acestora și cu aprobarea conducerii Primăiei orașului Jibou. Cererea va fi  însoțită de copia certificatului de inmatriculare a vehicului. Abonamentul de parcare gratuit este nominal și nu este transmisibil. În cazul schimbării vehiculului pentru care s-a emis abonamentul, acesta poate fi înlocuit în  baza certificatului de înmatriculare nou și cu predarea vechiului abonament.

Art.2  Se aprobă încă o zonă de parcare publică cu plată cuprinzând  a 6 locuri de parcare în vecinătatea BCR, Anexa 2 la regulament având urmotorul conținut:

  Denumire Parcări publice cu plată pentru autoturisme cu masa maxima de 3.5 t Numar locuri
    parcare
Zona 1 Strada 1 Mai de la Blocul M30-M31-M32 pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea stanga. 86
     
Zona 2 Strada 1 Mai de la benzinaria Petrom pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea dreapta. 53
     
Zona 3 Piata 1 Decembrie 1918: parcarea dintre Parcul Central si Biserica Reformată   27
     
Zona 4 Piata 1 Decembrie 1918 de la Policlinica Spitalului Orasenesc Jibou pana intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu. 29
     
ZONA 4” Zona BCR                     6

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Serviciul Poliția Locală și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj  

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL                                                                                                 OPRIȘ MARIA