HOTĂRÂREA nr.114 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.114

Din  22.08.2019

privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru investitia ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE RIGOLE PLUVIALE ÎN SATELE VAR ȘI CUCEU”

      Consiliul local al oraşului Jibou,

      Având în vedere

     -raportul de specialitate nr.9654 din 02.08.2019 al  Compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru investitia ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE RIGOLE PLUVIALE ÎN SATELE VAR ȘI CUCEU”

    -Referatul de aprobare  a domnului primar nr. 9655/02.08.2019 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

     Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

      În conformitate  cu prevederile   art.129 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

      În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se  aprobă  indicatori tehnico-economici și  studiul de fezabilitate pentru investitia ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE RIGOLE PLUVIALE ÎN SATELE VAR ȘI CUCEU” conform devizului general anexat.

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

            Art.3  Prezenta se comunică cu

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnul  Primar

            -Serviciul contabilitate

            -Compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media/Publicitate

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA