HOTĂRÂREA NR.110 Din 30 august 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.110

                                                Din 30 august 2016

Privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare si functionare pe termen  lung si mediu a serviciului  de salubrizaare  precum si a programului de investitii  in derulare si planificate

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30. 08. 2016

            Având în vedere raportul  nr 10.498/10.08 2016   al compartimentului disciplina in constructii  si protectia  mediului si faptul ca UAT oras Jibou detine Licenta ANRSC  nr 3615/2016.clasa 3,pentru  Serviciul de salubrizare a localitatilor pentru o perioada de 5 ani :

         Vazand  expunerea de motive nr 10. 499 din 10. 08. 2016 a primarului orasului Jibou  , avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2  3 a Consiliului local .

            In conformitate cu prevederile art. 5 alin 1 din legea nr 101/2006 legea serviciului  de salubrizare a localitatilor .cu modificarile ulterioare

            In temeiul art. 36(2)lit.b , (4) lit e şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă  Strategia  locala de dezvoltare si functionare pe termen  lung si mediu a serviciului  de salubrizaare  precum si a programului de investitii  in derulare si planificate , conform anexelor 1 si 2  parti integranta din prezenta

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  d.ra Paskucza Szarita, inspector Mediu.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Rus Dan                                                                  Contrasemnează:

                                                                   p.  Secretar Oraş, Opriş Maria

                                                                                            Ivanescu Oana