HOTĂRÂREA nr.183

Din 24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                    

HOTĂRÂREA nr.183

Din 24.10.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții

“Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Jibou:

Cuceu, Rona Husia și Var”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 13.110/17.10.2023 al  Primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 13.111/17.10.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achizitii publice;

-Finalizarea documentației tehnico-economice faza PT pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Jibou: Cuceu, Rona Husia și Var”;

-Hotărârea nr.72 din 13.04.2023 pentru modificarea HCL nr. 175/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Jibou: Cuceu, Rona Husia și Var”;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit. b) coroborat cu art.129 (4) lit. d, art. 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare orașului Jibou: Cuceu, Rona Husia și Var”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Compartimentul management de proiecte și achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

            -Dosar de ședință/ Publicitate  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                     TEGLAȘ RODICA