HOTĂRÂREA nr.16 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

Din 28.02.2017

Privind  modificarea  HCL nr 29/25.03.2008

             Consiliul local al orașului Jibou, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017

             Având în vedere

            Raportul de specialitate nr 2038 din 22.02.2017 al compartimentului Disciplină în construcții și Protecția Mediului prin care se propune modificarea hotărârii nr29/25.03.2008 în sensul radierii  din cuprinsul art 1  din HCL nr 29/25.03.2008 a activității de :

”Colectare separată și transportul separat a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare provenite  din activitățile comerciale  din industrie  și instalații inclusive fracții coletate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice , baterii și acumulatori” deoarece această activitate va fi prestată de către operatorul stabilit în urma licitației Asocierea Bratner Environment –SC Bratner Servicii Ecologice SRL , iar activitățile: măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice și curățare, transport a zăpezilor pe căile publice  rămân în sarcina Serviciului public de gospodărie comunală

            Expunerea de motive a domnului Primar

            Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

            Văzând HCL nr 29/25.03.2008 ,HCL nr 17/29.01.2016 de modificare a HCL nr 29/2008 

            Potrivit prevederilor art 36 alin 2 lit (d) coroborat cu prev. art 36 alin 6 lit (a) pct 14 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată :

            În temeiul prevederilor art 45 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată :

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă  rectificare  HCL nr 29/25.03.2008, modificată prin HCL nr 17/2016 în sensul  radierii  din cuprinsul art 1  din HCL nr 29/25.03.2008 a activității de:

”Colectare separată  si transportul separat a deșeurilor  municipale  și a deșeurilor similare provenite  din activitățile comerciale  din industrie  și instalații inclusive  fracții coletate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice , baterii si acumulatori” deoarece aceasta activitate  va fi prestata de catre operatorul stabilit în urma licitației Asocierea Bratner Environment –SC Bratner Servicii Ecologice SRL , iar activitățile: măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice și curătare, transport a zăpezilor pe căile publice  rămân în sarcina Serviciului public de gospodărie comunală

             Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințeaza domnul primar si

compartimentului Disciplină în construcții  și Protecția Mediului

            Art.3-Prezenta se comunică cu:

                     – Domnul primar

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj        

                     -Compartimentul Disciplină  în construcții  și protecția mediului

                     -Dosar de ședință /publicitate

Președinte de ședință                                                       Contrasemneaz Secretar

        Indreieș Ana –Claudia                                                                          Opriș Maria