HOTĂRÂREA NR. 41 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 41

                                                Din 25 iunie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru  acoperirea unor cheltuieli efecuate de Gradina Botanica Jibou  cu ocazia manifestarilor dedicate zilei de 1 iunie- ziua nationala a copilului.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 iunie 2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului cu nr.2795/2013 privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea unor cheltuieli efecuate de Gradina Botanica Jibou  cu ocazia manifestarilor dedicate zilei de 1 iunie- ziua copilului; solicitarea cu nr. 346/27.05.2013 a Gradinii Botanice „Vasile Fati”Jibou.

– referatul nr.2794/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea Gradinii Botanice Jibou, alocarea sumei de 600 lei pentru acoperirea unor cheltuieli efecuate de Gradina Botanica Jibou  cu ocazia manifestarilor dedicate zilei de 1 iunie- ziua nationala a copilului.

–    avizele nr.3193/2013;3194/2013    ale  comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 600 din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de premierea copiilor cu rezultate deosebite obtinute  la manifestarile dedicate zilei de 1 iunie- ziua nationala a copilului si  organizate de Gradina Botanica „Vasile Fati”.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Rus Dan                                                                              SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria