HOTĂRÂREA NR. 58 din 30 iunie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 58

                                                    din 30 iunie 2015

Privind aprobarea  modificarii statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat superior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Politia Locala Jibou, precum si in urma promovarii in grade si trepte profesionale a personalului contractual

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2015,

            Având în vedere raportul de specialitate nr. 8349/2015 al Biroului resurse umane, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul favorabil nr. 8116/29.06.2015 al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local;

            In baza prevederilor: 

– art.63  si art.64 alin.2 din Legea nr. 188/1999 -privind statutul functionarilor publici  cu modificarile si completarile ulterioare ;

– HG nr, 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

– Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a  personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In temeiul art. 36(2) lit. a şi  art.  45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă   modificarea Statului de functii prin transformarea unor posturi ca urmare a promovarii examenului de promovare in gradul profesional imediat usuperior detinute de functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Politia locala, precum si in urma promovarii in grade si trepte profesionale a personalului contractual,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

                 Barbur Traian                                                                      Secretar oraş,

Opriş Maria