PH 8 din 30.01.2018

nr. 8 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA NR 8 Din 30. 01. 2018 Privind modificarea anexei I și II la HCL nr. 135/2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR  8

Din 30. 01. 2018

Privind  modificarea anexei I și II  la HCL nr. 135/2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU

       Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

–   raportul  de specialitate  nr. 1175/29.01. 2018 al compartimentului organizare  salarizare , resurse umane

–   expunerea de motive nr.  1176/29.01.2018 a primarului orașului Jibou

–   avizele  favorabile  ale comisiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului Local

Văzând art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare

art. 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice, OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003,republicata Codul Muncii.

În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a pct 14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se  aprobă  modificarea anexei I și II  la HCL nr. 135/2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU astfel :

– Mutarea postului contractual vacant de muncitor treapta profesionala II din cadrul Serviciului Public de gospodarie comunala: pozitia  nr. 74, în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat  și transformarea în post contractual  de Referent, gradul IA, Studii M, prevazut în anexa VIII Administrație, Capitolul IV lit. b ) din Legea. 157/2017 Legea privind salarizarea  personalului plătit  din fonduri publice.

     Art.2 Se aprobă organigrama și Statul de funcții cu modificările prevazute la art. 1 conform  anexelor 1 și  2 parte integrantă din prezenta .

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate și resurse umane.

Art.4 Prezenta se comunică cu:

–  Dl. Primar

–  Serviciul contabilitate

–  Biroul resurse umane

–  Mjloace de publicitate

–  Instituţia Prefectului-judetului Salaj

– Dosar hotărâri/dosar de sedinta

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA