HOTĂRÂREA NR.75 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.75

Din 16.06.2020

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrari de interventie privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” cod SMIS 116945

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.6716 din 12.06.2020 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.6715/12.06. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrari de interventie privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” cod SMIS 116945

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  Indicatori Tehnico-Economici pentru Proiectul ”Lucrari de interventie privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” cod SMIS 116945, conform devizului general anexat.

Indicatori economici rezultati din devizul general actualizat

  Val fara TVA -lei- TVA -lei- Val. Cu TVA -lei-
  TOTAL GENERAL   1.738.788.25     328.689,32   2.067.477,57
  Din care C+M(1.2+1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)   1.474.077,00   280.074,63   1.754.151,63  

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA