HOTĂRÂREA nr. 135 Din 24.09. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr. 135

Din  24.09. 2019

Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul  nr.11.195 din 12.09.2019 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantilor Consiliului local în Consiliul de Administrație  și în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  (CEAC);

            -Solicitările unităților de învățământ;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.11.194/12.09.2019 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

            Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  preuniversitar , modificat prin  Ordinul  nr. 4621/2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Ordinul  Ministrului Educației Naționale  nr .3160/2017 ;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2019-2020, după cum urmează:

1.Clubul Copiilor Jibou:  

                        -dl Stana Ioan

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:            

                        -dl Tăran Daniel

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:      

                        -dl Mureșan Augustin

                        -dl Rus Dan

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:   

                        -dl Foltiș Radu

                        -dl Almaș Ioan

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:      

                        -dl Pintea Victor

                        -dl Anton Vasile

            Art.2 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității (CEAC) la unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Jibou, pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmează:

1.Clubul Copiilor Jibou:  

                        -dl Almaș Ioan

2.Grădinița cu P.P „Prichindel„:            

                        -dl Cotuț Ștefan

3.Școala Gimnazială Lucian Blaga:      

                        -dl Pintea Victor

4.Liceul Tehnologic Octavian Goga:   

                        -dna Indreies Ana

5.Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu:      

                        -dl Țelea Valentin

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoanele menționate mai sus.

            Art.4  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1 și 2

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA