HOTĂRÂREA NR. 15 Din 26.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.15

Din 26.01.2021

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2021

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

– raportul nr.874/22.01 2021 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind aprobarea listei de investiții pe anul 2021.

            – referatul de aprobare a domnului Primar nr.873/22.01. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

              -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2021, potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

             Investitia aprobata prin HCL nr.17/2020 denumita Extindere retea de distributie gaze naturale in localitatile Rona,Cuceu si Husia judetul Salaj  a primit o nou denumire Dezvoltarea retelei inteligenta de distributie a gazelor  naturale in satele apartinatoare orasului Jibou Rona,Cuceu si Husia judetul Salaj  .

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

             Art.3 Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                     -Dosar de ședința/publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         SICORA COSMIN IONEL                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                          OPRIȘ MARIA

       LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2021        Anexa la HCL nr.15/2021                                                                                                         
Nr. crt Denumire investitie Valoarea totala         (Lei TVA inclus) Stadiu existent
1 Reabilitarea si modernizarea rigole pluviale in satele Var si Cuceu                2.462.292,30     Investitie in derulare
2 Reabilitare si modernizare zona Garoafelor din orașul Jibou                2.728.510,46     Investitie in derulare
3 Constructie de locuinte de serviciu -ANL in orasul Jibou                1.068.574,95     Investitie in derulare
4 Dezvoltarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale in satele apratinatoare Orasului Jibou, Rona, Husia, Cuceu, judetul Salaj                5.158.052,30     Investitie in derulare
5 Modernizare iluminat public  in orasul Jibou si satele apartinatoare, judetului Salaj              12.289.766,94     Investitie in derulare
6 Reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program normal nr.2 din Orasul Jibou, Jud. Salaj                1.907.334,36     Investitie in derulare
7 Lucrari de interventie privind cresterea performantelor energetice ale blocurilor de locuinte O1 SI O2                2.071.680,93     Investitie in derulare
8 Reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale Lucian Blaga Jibou                6.798.169,97     Investitie in derulare
9 Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga si Construire sala de sport in localitatea Jibou, Jud Salaj              13.218.319,31     Investitie in derulare
10 Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel Jibou                7.617.926,92     Investitie in derulare
11 Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou, jud. Salaj              25.622.026,35     Investitie in derulare
12 Dotarea ambulatorului de specialitate al spitalului orasenesc Jibou                8.508.320,76     Investitie in derulare
13 Construire bazin de inot didactic                9.437.240,00     Investitie in derulare
14 Construire sala de sport cu tribuna cu 180 locuri                6.843.760,00     Investitie in derulare
15 Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din Jibou, judetul Salaj                4.341.304,20     Investitie in derulare
16 Instalatii pentru hidranti pentru insistutii publice                      34.786,70     Investitie in derulare
17 „Reabilitare si modernizare strada Wesseleny, UAT Orasul Jibou, Judetul Salaj”                2.242.256,00     Investitie in derulare
18 Modernizare retea de distributie electrica pe strazile P-ta 1 Decembrie 1918, Libertatii si Spitalului din orasul Jibou, jud. Salaj                2.490.527,00     Investitie in derulare
19 Modernizare infrastructura de iluminat public si fibra optica pe strazile: P-ia 1 Decembrie 1918, Libertatii si Spitalului din orasul Jibou, jud. Salaj                1.274.595,00     Investitie in derulare
20 Reabilitare si modernizare piata agroalimentara din orasul Jibou, judetul Salaj                3.396.676,62     Investitie in derulare
21 Reparatii strada Wesselenyi Miklos, orasul Jibou, judetul Salaj                    512.076,00     Investitie in derulare
22 Modernizare structurii rutiere in orasul Jibou              47.302.634,01     Investitie in derulare
23 Extindere parc industrial orasul Jibou, judetul Salaj                      30.000,00     Investitie in derulare
24  Achizitionare teren strada Garoafelor                      40.000,00     Investitie in derulare
25 Achizitionare autoutilitara                     200.000,00     Investitie in derulare
26 Extindere retele electrice de joasa tensiune in localitatea Jibou, str. Firizei                     185.550,00     Investitie in derulare
27 Extindere conducta gaze naturale presiune redusa, str Ronei, Somnesului, Firizei, localitatea Jibou, judetul Salaj                    270.113,14     Investitie in derulare
28 Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant la gradinita cu program normal nr.3 Jibou                1.983.236,18     Investitie noua
29 Reabilitare pod peste paraul Cioncas                    165.000,00     Investitie noua
30 Reabilitarea si modernizarea Liceului Teoretic Ion Agarbiceanul din orasul Jibou, judetul Salaj                7.735.000,00     Investitie noua
31 Amenajare spatii de joaca si de petrecerea timpului liber in orasul Jibou, judetul Salaj                    900.000,00     Investitie noua
32 Reabilitarea si modernizarea iluminatului public si a retelei de fibra optica pe strada Garoafelor, orasul Jibou, judetul Salaj                    500.000,00     Investitie noua
33 Extindere retea camere de supraveghere video in orasul Jibou, judetul salaj                       70.000,00     Investitie noua
34 Iluminat public punte peste raul Somes, sat Rona, judetul Salaj                      50.000,00     Investitie noua
35 Construire drum centura sud, orasul Jibou, judetul Salaj              25.000.000,00     Investitie noua
36 Modernizarea cladirii sediului Primariei Orasului Jibou, jud. Salaj                3.029.914,24     Investitie noua
37 Reabilitare si modernizare rigola strada Libertatii                     400.000,00     Investitie noua
38 Achizitionare statie de incarcare energie electrica                       25.000,00     Investitie noua
REAPARTII CAPITALE 2021
1 Reparatii imprejmuire capela si piata agroalimentara                       50.000,00     Investitie noua
2 Reparatii sant pe strada Lautarilor, orasul Jibou, judetul Salaj                       83.300,00     Investitie noua
3 Reparatii pe strazile Avram Iancu si Garoafelor                       25.000,00     Investitie noua
  Total           208.068.944,64      
       
       
  Compartimentul Managementul de Proiecte si Achizitii Publice
       
  Presedinte de sedinta Contrasemneaza  
                                     Sicora Cosmin Ionel       Secretar general
               Opris Maria