HOTĂRÂREA NR.82

Din  25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.82

Din  25.04.2023

privind alocarea sumelor pentru decontul cheltuielilor și onorariul experților în

Dosarul nr.2766/1752/2019 și Dosarul nr.998/84/2022

 Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 5320/20.04.2023;

-Raportul  de specialitate nr. 5319/20.04.2023 al Secretarului General UAT Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările ulterioare;

-Art.451 din Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei, onorariul provizoriu pentru expertul Irimuș Mircea, stabilit de instanță în Dosarul nr.2766/1752/2019.

          (2) Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei avans expertiză, stabilit de instanță în Dosarul nr. 998/84/2022.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA