HOTĂRÂREA nr.100 Din 09.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.100

Din  09.07.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.7715/06.07.2020  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța ,respectiv utilizarea  sumei de 40.380lei din excedentul anului anterior pentru finantarea obiectivului de investitii   Proiectare si Executie Ascensor

-referatul de aprobare  nr.7714/06.07.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 58 (1) lit a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța astfel:

CAP. 66.06.01. SPITALE  GENERALE 710130 Alte active fixe 

Proiectare și execuție ASCENSOR                                                            40,38miilei

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

   CSATLOS SANDOR                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA