HOTĂRÂREA nr.155 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.155

Din 29.10.2019

Privind propunerea de atribuire a denumirii Dr. Traian Herța, Spitalului Orășenesc Jibou

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.10.769 din 04.09.2019 al Biroului Urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat prin care se propune demararea procedurilor pentru atribuirea denumirii Dr. Traian Herța Spitalului Orășenesc Jibou;

-referatul de aprobare nr.10768 din 04.09.2019 a domnului primar;

-avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

-avizul nr.2 din 25.10.2019 al Comisiei de atribuire de denumire a Județului Sălaj înregistrat în instituția noastră cu nr. 13.212/25.10.2019;

-prevederile OG 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr.48/2003 modificată și completată prin Legea nr. 76/2007 si 279/2007;

-Ordinul nr. 564/2008 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative privind aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

            Văzând prevederile art. 155(1) lit. e din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.136(1), art. 199 alin.1, lit.b,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii Dr. Traian Herța, Spitalului Orășenesc Jibou situat în orașul Jibou, str. Libertăți, nr. 28, Jud. Sălaj,

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

            Art.3   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Spitalul orasenesc Jibou

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA