HOTĂRÂREA nr.134 Din 09.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                      HOTĂRÂREA  nr.134

Din  09.07.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 9893 /01.09.2020 al Serviciului Buget finante contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune rectificarea bugetului local;

            -adresa SJG-STZ-2931/20.08.2020 a AJFP Salaj prin care s-a comunicat repartizarea sumei de 360,39 miilei ”Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor dscentralizate (11.02.02.)”

            -referatul de aprobare  nr.9892/01.09.2020 al domnului primar ,

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

                        Potrivit prevederilor art. 19 a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. nr. 23 din OUG nr.135/14.08.2020;

            În conformitate cu prevederile art 129 (2) lit. b (4) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local la UAT oras Jibou  pe anul 2020 conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează DL. Primar si Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

 Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media        

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

    COTUȚ ȘTEFAN                                                          SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA