HOTARAREA NR 4

din  25.01.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 4

din  25.01.2022

privind  stabilirea locatiei centrului fix de colectare  si incheierea unui contract de prestari servicii  pentru activitatea de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 745 din 20.01.2022 al Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

– Referatul de aprobare nr 744/20.01.2022 al primarului orașului Jibou;

– O.U.G. nr.5/ 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, art.10, pct.2;

– Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Locatia centrului fix de colectare pentru U.A.T.Oras Jibou sa fie la sediul Serviciului de gospodarie comunala din Jibou,  strada 22 Decembrie 1989, nr.76, judetul Salaj

Art.2 Încheierea unui contract de prestari servicii pentru activitatea de preluare a deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate de pe raza administrativ teritoriala Jibou si satele apartinatoare cu un operator specializat si autorizat, pe o perioada de cel putin  

2 ani,cu posibilităși de prelungire.

Art.3 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei  se încredinţează Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

Art.4 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

-Compartimentul Disciplina in constructii si protectia mediului;

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                          OPRIȘ MARIA