HOTĂRÂREA NR. 4 din 29 ianuarie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 4

                                                Din 29 ianuarie 2013

Privind aprobarea planului  de acţiuni de interes local pe  anul 2013 pentru  prestarea orelor de muncă aferente acordării ajutorului social

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29 ianuarie 2013,

            Având în vedere raportul nr.5836 /2012 al comaprtimenului Protecţia mediului, expunerea de motive a d-lui Primar cu nr. 5835/2012, avizele comisiilor de specialitate ;

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

            In temeiul art. 36(2)lit.d,  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de acţiuni de interes local pe  anul 2013  pentru prestarea orelor de muncă aferente acordării ajutorului social, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi în acest sens: Sav Ioan, Bolfă Anchidim şi Paskucza Szarita.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Viorica Buda                                                                 Contrasemnează:

                                                                                                 Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria