HOTĂRÂREA nr. 10 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 10

Din  28.02.2017

Privind completarea  domeniului public de interes local cu canale pluviale  deschise

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.02.2017

            Având în vedere

             Expunerea de motive a domnului Primar

             Raportul nr.1858 din 20.02.2017 al Biroul urbanism și administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile  proprietate publică cu modificările şi completările  ulterioare;

            În baza prevederilor art.36  lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată

            În  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare republicată

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se completează domeniul public de interes local al orașului Jibou, Secțiunea Bunuri Imobile prin cuprinderea unui numar de 7 (șapte )  canale pluviale  deschise conform anexei parte integrantă din prezenta

            Art.2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar şi d-ra Ciascai Maria -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

            Art.3-Prezenta se comunică la:

                     -Domnul Primar

                     -Biroul administrarea domeniului public şi privat

                     -Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             

                     -Instituţia Prefectului – judeţul Sălaj

                     -Populația orașului, prin afișare

                     -Dosar hotărâri/dosar de ședință

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria