HOTĂRÂREA nr.17 Din. 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.17

   Din. 26.02.2019

privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018

Consiliul local al Oraşului Jibou,  întrunit în şedinţă ordinară;

          Având în vedere:

 • Expunerea de motive a Primarului Oraşului nr. 1738 din 18.02.2019;
 • Raportul de specialitate al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului nr. 1737 din 18.02.2019;
 • Prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, art.17, alin.1), lit. a-i;
 • Contractul de asociere pentru Judeţul Sălaj încheiat în scopul realizării proiectului de interes comun “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj”;
 • Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „ECODES Sălaj”;
 • prevederile Art.10, alin.(5), 5^1 ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;    
 • prevederile Art. 36 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. c) şi alin. (6), pct.14 şi Art.37 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Contractul de Delegare prin Concesionare a Gestiunii Activităților de Salubrizare a Județului Sălaj – Componenta Colectare şi Transport Deşeuri Municipale – LOT 1 nr. 479 din 07.12.2016;
 • Prevederile Ordinului 578/2006 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la  Fondul pentru mediu;
 • Prevederile Ordinului 109/2007 ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 • Hotarârea nr.5/28.01.2019 a al Consiliului Județean Sălaj pentru modificarea tarifului de depozitare aplicabil serviciului public de salubrizare județului Sălaj;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se mandatează domnul primar ing. Ghiuco Dan reprezentant desemnat în A.G.A. “ADI ECODES” al Oraşului Jibou să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj” modificarea structurii tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activităţilor de salubrizare din judeţul Sălaj – Componenta Colectare şi Transport deşeuri municipale – LOT 1 Nr.479 din 07.12.2016 prin includerea contribuţiei pentru economia circulară de 30 lei/tonă conform prevederilor OUG 74/2018;

     Tarifele propuse spre a fi aplicate şi facturate pe parcursul anului 2019 sunt prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

      Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Oraşului Jibou

       Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Instituția Prefectului Judeţul Sălaj;
 • Primarul Oraşului Jibou
 • Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”;
 • Dosar şedinţă/ Dosar hotărâri.
 • Publicitate/ mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin