HOTĂRÂREA nr. 171 Din 19.12.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr. 171

Din  19.12.2017

Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou  2018/2019

Consiliul local al orașului JIBOU ,

Având în vedere

            -adresa  nr. 9758/15.11 2017  a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj înregistrată la Primăria orașului JIBOU cu nr. 13.259/15.11.2017;

            -comunicările  instituțiilor  de învățământ  privind rețeaua școlară în anul 2018/2019.

            -Raportul de specialitate  nr.14172 /07.12.2017 privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou  2018/2019;

            -Potrivit prevederilor OMEN nr.5472/7.11.2017  pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și  emiterea avizului conform  în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar 2018/2019.    

            Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 legea educației naționale cu modificările  ulterioare , Legea nr. 287/2009 – Codul Civil

            Avizul conform nr.10.488/14.12.2017emis de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr.2 a Consiliului local,      

            -expunerea de motive a domnului Primar

            Văzând prevederile  art. 36 alin (1) lit d, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare .

            În  temeiul prevederilor art 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare.  

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă  organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou pentru anul  școlar 2018-2019 conform anexei , astfel:

            -Scoala Gimnaziala Lucian Blaga

            -Liceul Tehnologic Octavian Goga

            -Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu

            -Gradinita Prichindel

            -Clubul Copiilor

            Art.2   Prezenta  se comunică cu

                     -Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj

                     -Dl primar

                     – Institutia Prefectului Județului Sălaj

                     – publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA