HOTARAREA NR. 2 Din 9 ianuarie 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 2

                                                            Din 9 ianuarie 2015

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la Spitalul orasenesc Jibou.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în 09.01.2015,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 30 din 07.01.2015 al Spitalului orasenesc Jibou, expunerea de motive a d.lui primar si  avizul cu nr.183 din 09.01.2015 alcomisiei  de specialitate nr.1  a Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile cap.v, art.5 pct.13 lit.b din Ordinul MFP nr.1780/17.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014      

             In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b, (4) lit. a  din Legea nr. 215/2001, republicată

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2014 la activitatea Spitalul orasenesc Jibou  cu suma de 166.030,00 lei la sectiunea dezvoltare su suma de 58.581,26 lei la sectiunea functionare, din excedentul bugetului anului 2014.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-Eugen Bălănean  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe, d.na Muntean Anca –director financiar contabil – Spitalul orasenesc Jibou.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

    Rus Dan                                                                                        SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria